Jdi na obsah Jdi na menu
 


Železniční stanice Praha-Rajská zahrada popis

11. 12. 2007

Rajská zahrada s železniční zastávkou

železniční zastávka s lávkou pro pěší přes Chlumeckou ulici - pilotní projekt integrované dopravy v Praze

ObrazekV minulosti jsem se ve svých článcích několikrát zmínil o přípravě rozsáhlého projektu na Rajské zahradě, jehož základem je vybudování železniční zastávky na trati ve směru Lysá nad Labem a Všetaty a lávky pro pěší, spojující stanici metra B se čtvrtí Hutě. V návaznosti na stanici metra B Černý Most vznikl rozsáhlý terminál příměstské i dálkové autobusové dopravy. Již v prvních konceptech dopravních řešení v lokalitě Hloubětín-Černý Most bylo uvažováno se začleněním železniční dopravy do systému dopravní obsluhy. Vznik společné pražské integrované dopravy a prohlubující se integrace příměstské železnice do tohoto systému této myšlence výrazně v současnosti napomáhají a podporují zvyšování úlohy železniční dopravy. Navrhované řešení nabízí v rámci pražské integrované dopravy kvalitní přestupní vazbu mezi metrem a železnicí. Svým významem přesahuje navrhovaná železniční zastávka místní význam a vytváří alternativu pro přestup mezi železničními tratěmi od severovýchodu a metrem mimo železniční stanice Masarykovo nádraží resp. Hlavní nádraží. Konkrétní architektonické a provozní řešení vychází z konceptu stávající stanice metra Rajská zahrada.

Snahou návrhu je optimalizovat přestupní vazby, zejména minimalizovat výškové rozdíly, které musí cestující překonávat. Architektonická koncepce vychází z předpokladu, že železniční zastávky, začleněné do integrovaného dopravního systému města a kraje, budou z hlediska uživatelského komfortu odpovídat úrovni stanic metra. Železniční zastávka Praha Rajská zahrada by se měla stát pilotním projektem nové generace zastávek městské a příměstské železnice pražského a středočeského regionu. Vzhledem k umístění zastávky na frekventované Chlumecké ulici plnící funkci silniční radiály, je navržené řešení pojato zároveň jako symbolická vstupní brána města. Základním principem urbanistického řešení nově navrhované železniční zastávky je realizace nejkratší možné přestupní vazby železnice - metro, případně autobus. Tomu odpovídá její situování v místě, kde se stávající kolejová trasa železnice nejvíce přibližuje trase metra s již realizovanou stanicí Rajská zahrada. Mezi trasou železnice a stanicí metra probíhá frekventovaná Chlumecká ulice.

Pro její bezpečné překonání je navržena lávka pro pěší, která tvoří urbanistickou osu celého návrhu. Její základní funkcí je realizace bezkolizní přestupní vazby metro - železnice. Další významnou funkcí je zajištění pěší obsluhy území severně od stanice metra Rajská zahrada, které je v současnosti izolováno bariérou tvořenou železniční trasou a Chlumeckou ulicí. Tím se výrazně rozšíří pěší dostupnost stanice metra. Zároveň bude zajištěno propojení se stávajícím prostorem před stanicí metra, v němž se nachází správní centrum Prahy 14, významné služby pro obyvatele a obchodní aktivity. Doplňkovou funkcí lávky je vytvoření vizuální brány města, jak jsem již zmínil výše. V současné době je zpracována projektová studie Ateliérem designu a architektury pod vedením Ing. arch. Patrika Kotase, který je rovněž autorem architektonického řešení stanice metra Rajská zahrada.

Z této studie jsem pro čtenáře vybral dva obrázky, které dávají představu vzhledu i technického řešení uvažované stavby. Třetí obrázek pak dokumentuje současný stav prostoru dotčeného budoucí stavbou. Je samozřejmé, že realizace tak náročného díla nemůže být záležitostí pouze městské části Praha 14. V současné době se tímto projektem komplexně zabývá rozsáhlý kolektiv, jehož členy jsou mimo zástupců radnice Prahy 14 též pracovníci Magistrátu hlavního města Prahy (odbor městského investora, sekce útvaru rozvoje HMP), Atelieru designu a architektury (Ing. arch. Kotas a kol.), organizátor pražské integrované dopravy ROPID, Správa železniční dopravní cesty, České drahy, SUDOP, Metroprojekt, DP hl. m. Prahy, TSK a další odborníci. Práci tohoto kolektivu významně podporují samosprávné orgány hl. m. Prahy. Celkové náklady projektu se odhadují na 300 mil. Kč a předpokládá se, že na financování se bude podílet stát, hl.m. Praha a v neposlední řadě Evropská unie. Jedná se nepochybně o jednu z největších investičních akcí, které se připravují k realizaci na území Prahy 14. Pevně věřím že se rodí stavba, která bude nejen užitečná, ale i architektonicky zajímavá.

Ing. Miroslav Skala zástupce starosty

Ze stránek www.praha14.cz