Jdi na obsah Jdi na menu
 


Převzaté zajímavé články o Milovicích

28. 5. 2006

Prostor po Sovětské armádě Milovice

Odkaz na článek najdete : ZDE


V roce 1904 zřídila rakouská vláda v Milovicích  vojenský  tábor.   Pro  zřízení
vojenského tábora bylo zabráno 3465 ha půdy a vysídlena  obec  Mladá,   která  v
průběhu let postupně  zcela  zmizela.   Vojenský  výcvikový  prostor  (VVP)  byl
využíván i za první  republiky.   Po  okupaci  Československa  vojsky  Varšavské
smlouvy v r. 1968 byl VVP obsazen a využíván Sovětskou  armádou.   Postupně  zde
žilo okolo 100000 obyvatel (většinou okupačních  vojáků  a  jejich  rodin).   Od
dubna 1991 je bývalý vojenský prostor Milovice opuštěn. V současnosti  dochází
na jeho území k likvidaci následků vojenské  činnosti, především  odstraňování
nevybuchlé munice a dekontaminaci horninového prostředí  a  podzemních  vod. V
budoucnu by měla být sousedství Milovic a Benátecké Vrutice  vybudována  městská
aglomerace pro 13 000 - 14 000 obyvatel, měly  by  být  privatizovány  vojenské
objekty a opraveny důležité komunikace.

 
Na lokalitě  Milovice  existuje  celá  řada  průzkumů  a  dokumentace  k  vrtům.
Průzkumné práce probíhají v zájmovém území již od roku 1975.   Všechny  práce  v
celém prostoru VVP Mladá zajišťovala  firma  Stavební  geologie  Praha  (později
Aquatest Praha). Sanace byla zahájena v září 1998  a  je  financována  přímo  ze
státního rozpočtu.

Hlavními kontaminanty jsou chlorované alifatické  uhlovodíky  a  ropné
látky.

V současné době jsou zde rozlišovány tři nejdůležitější dílčí lokality  –
"Velkosklad", "Horní autopoark" a "Jižní okraj areálu".

     

Jižní  okraj  areálu 


Znečištění chlorovanými alifatickými uhlovodíky (ClU)  na  této  dílčí  lokalitě
pochází z činnosti bývalé vojenské prádelny a čistírny, kdy byly  ClU  používány
k praní prádla, ClU byly  po  použití vylévány  na  travnatou  plochu  nebo  do
kanalizace odkud se dostávaly přímo do horninového  prostředí. Lokalita se
nachází  na kvartérních sedimentech s průlinovou propustností v blízkosti
vodního toku Mlynařice. Kontaminovanými matricemi jsou zeminy a především
podzemní vody. Byla zde vybudována provzdušňovací sanační stanice,  k  sanačnímu
čerpání se používají tzv. spodní čerpadla vzhledem k tomu ,že ClU jsou těžší
než voda. Kontaminační mrak se nešíří, ClU se  rozkládají na tyto produkty  –
metan, etan a chloridy. V roce 2004 zde byla firmou  provádějící  sanaci  –  OPV
provedena poloprovozní zkouška norné reakční stěny. Elementární  železo  reaguje
s ClU na metan, etan a chloridy. Norná stěna tvořená  ocelovým  granulátem  byla
postavena kolmo na směr proudění podzemní vody.


Velkosklad 


Na této lokalitě došlo ke znečištění benzínem a naftou.  Pro  podporu  přiřozené
atenuace jsou zde do podzemních vod přidávány dusičnany a hnojiva  (NPK).   Byla
zde použita biodegradační metoda – bakterie Pseudomenas. DO roku  2007  by  mělo
být odstaraněno zbývajících 200  kg  ropných  látek, pokud nedojde  k dotaci
kontaminace z okolí.


Horní autoparkPodzemní vody jsou znečištěny ropnými látkami – směsí nafty a olejů. Pro  sanaci
byl použit gravitační odlučovač  a  sorpční  metody.   Též  zde  je  s  úspěchem
prováděna stimulace přirozené atenuace za pomoci  dusičnanů  a  NPK.   NPK  bylo
použito pouze v omezené míře, aby  nevnikaly  hydroxyapatity,   které  by  mohly
způsobit znehodnocení vrtů. Zbývající desítky  kg  ropných  látek  by  měly  být
odstraněny do roku 2007.

Následující obrázek znázorňuje celkovou situaci na lokalitě Prostor po  Sovětské
armádě Milovice. 

Obrazek